Traumatherapie

De betekenis van trauma (uit het Grieks traũma) is wonde, letterlijk is dat een fysieke verwonding maar uiteraard zijn alle psychische en relationele klachten ook wonden. Trauma verwijst niet naar de gebeurtenis maar naar de reactie erop en de sporen die we erna ervaren.

 

Mensen kunnen zich bewust zijn van wat hun is overkomen maar vaak zijn we ook niet bewust ervan en leggen we niet de link tussen onze problemen en het feit dat dit komt door een impactvolle gebeurtenis. De verscheidenheid aan klachten die je kan ervaren zijn nooit enkel mentaal, ze zijn meestal aanwezig in je lichaam, emoties en gedrag en uiteraard ook in je relaties en het sociaal-maatschappelijk leven waarin je lijfelijk aanwezig bent.

 

Traumasporen

 • Fysiek kan je een verstoring ervaren van je fysiologische functies: slaapritme, spijsvertering, ademhaling, hormoonhuishouding, hartritme ... of andere storingen in je sensomotoriek: zintuigen, spieren, beweging, houding ... Je kan overgevoelig zijn, moeilijk tegen prikkels kunnen, hyperalert zijn, geagiteerd zijn of net afwezig en gevoelloos ... 

 • Emotioneel kan je enerzijds overspoeld worden door emoties (bvb kwaadheid, verdriet, angst), vast zitten in een emotioneel patroon of helemaal niets voelen ...

 • Mentaal kan je heel ijl worden in je hoofd of zeer veel gedachten hebben, piekeren, wegvluchten in gedachten of helemaal niet kunnen denken of concentratieproblemen hebben. 

 • Betekenisgericht kan je een heel verhaal creëren over jezelf en de wereld die maken dat je jezelf in eenzelfde patroon blijft vasthouden, een tunnelvisie.

 • Gedragsmatig kan je vastzitten in steeds wederkerige gedragspatronen, alsof je telkens hetzelfde reageert op uiteenlopende zaken. Je kan je soms volledig smijten in het leven, zeer prestatiegericht zijn of je erg terugtrekken ... zeer veel controle hebben op alles of juist helemaal geen controle ... je kan last hebben van allerlei mogelijke verslavingen ...

 • Communicatief kan je ervaren dat je over assertief bent tot defensief of net niet assertief. Je kan makkelijk praten met anderen of het daar heel moeilijk mee hebben.

 • Psycho-somatisch kan je last hebben van allerlei aandoeningen gaande van depressie tot stemmingswisselingen of fysieke aandoeningen zoals fibromyalgie, psoriasis, ontstekingsziekten, spijsverteringsziektes e.d. ...

 • Sociaal- relationeel kan je leven vanuit de zovele maskers en rollen die je weerhouden om echt jezelf te zijn. Je hebt een specifieke hechtingsstijl van totale gerichtheid (vastklampen) op de ander tot vermijden van diep contact tot gedesoriënteerde manieren van contact.

 • Maatschappelijk kan je gepreoccupeerd zijn met je werk of andere aspecten (workaholic) of er maar niet in slagen om werk of een nuttige bezigheid of levensdoel te vinden.

 • Existentieel kan je het gevoel hebben dat het leven aan je voorbijgaat, dat je overleeft i.p.v. te leven of dat je het geloof in de samenleving of idealen of het bestaan aan zich kwijt bent of dat je voelt dat je er niet bij hoort ... 

Traumacategorieën

Wanneer je een indringende gebeurtenis meemaakt waaraan je niet kan ontsnappen en die je machteloos maakt dan spreken we over SHOCKTRAUMA:

 • Ongevallen & Lichamelijke letsels.

 • rampen.

 • verstikking, verdrinking, verbranding.

 • aanranding, misbruik, misdaden.

 • verlieservaringen.

 • problematische emigratie.

 

ONTWIKKELINGSTRAUMA ontstaat doordat je blootgesteld wordt aan een ontwrichtende situatie tijdens ontwikkelingsfasen:

 • prenataal trauma & geboortetrauma.

 • fysieke-emotionele-relationele verwaarlozing.

 • lichamelijk en/of seksueel overschrijdend gedrag tot misbruik.

 • pestervaringen.

 • verlieservaringen.

 • dreigende leefomgeving (agressie / geweld).

 • armoede.

 • sociaal-cultureel en transgenerationeel trauma.

Tekortkomingen in de bevrediging van basis-ontwikkelingsbehoeften in de vroege kinderjaren behoren ook tot deze traumacategorie. De behoefte aan koestering, ondersteuning, bescherming, grenzen en een gevoel van een plek te hebben in de wereld worden niet naar behoren ingevuld (van mild tot zwaar).

Bij shocktrauma en ontwikkelingstrauma is zowel het zelf meemaken van een indringende gebeurtenis als het getuige zijn ervan een trauma.

Neurofysiologische en motorische reactie

 

Doorheen evolutie heeft iedere diersoort en ook de mens geleerd om veerkrachtig te zijn ten opzichte van indringende gebeurtenissen. We bevatten hiervoor een ingenieus beschermingsmechanisme dat ingebed is in ons autonoom zenuw- en hormonaal stelsel.

 

Bij elke vorm van gevaar of bedreiging reageren dieren (en mensen) automatisch via vecht-, vlucht- en verstijf responsen en als de dreiging verdwijnt dan ontladen ze de overtollige energie (via trillen, beven, schokjes en ademen).

Helaas kan er daar bij mensen het een en ander misgaan en kan de energie vast komen te zitten en blijven we hangen in een respons die precies 'bevroren is in tijd' en zich blijft herhalen in het lichaam, in emoties, gedrag en relaties, dat zijn de traumasporen.

 

Bij ontwikkelingsgerichte inbreuken heeft dit een diepgaander effect omdat het gebeurt tijdens hechtings- en groeifasen. Shock- en ontwikkelingstrauma resulteert in specifieke patronen in je brein, zenuw- en hormonaal stelsel, psycho-motoriek en gedrag met invloed op je sociaal-relationele hechtingsstijl tot hoe je jouw leefwereld ervaart en erin functioneert. 

Traumatherapie

Traumasporen zijn, ondanks hun hardnekkigheid, niet fatalistisch en determinerend omdat jouw veerkracht en eigenheid nooit volledig word aangetast. Je dient het te zien als een automatische reactie uit bescherming en het therapeutisch werk richt zich op een heroriëntatie zodat je niet blijft leven vanuit defensiemechanismen maar vanuit  een gewenste zijnswijze. 

Mijn therapeutisch werk wordt gevoed door twee pijlers:

 

Somatic Experiencing (SE)

SE werkt stapsgewijs om traumasymptomen en stress klachten te herstellen. We vertrekken vanuit fysiologische processen in het lichaam door in te zetten op regulatie vanuit het autonoom zenuw & hormonaal stelsel.  Een SE-sessie vertrekt vanuit gesprek (zoals elke therapie) waarbij we naast het verbale ook veel aandacht schenken aan non-verbale signalen waar we dan op inzoomen. Veranderende lichaamshouding of signalen en automatische bewegingen wijzen de weg. Door dit proces te volgenen activeren we manieren, nieuwe mogelijkheden, die in de feitelijke traumatische gebeurtenis ontbraken. Je leert tijdens dat gebeuren verankerd te blijven in het heden. We pendelen heen en weer tussen hulpbronnen en de overweldigende gebeurtenis, waardoor het zenuwstelsel de energie vrij kan laten die in de 'overlevingsmodus' wordt vastgehouden. Deze verandering vindt plaats in kleine stapjes zodat je alles zorgvuldig kan integreren zonder overweldigd te geraken. Langzaamaan kunnen nieuwe fysieke gewaarwordingen en ervaringen geïntegreerd worden ​waaronder gevoelens van veiligheid, vitaliteit en stevigere aanwezigheid in het heden. 

Integratief-Relationeel Model

Ontwikkelingstrauma vraagt om een meer toegespitste benadering. Indringende gebeurtenissen tijdens vroegkinderlijke en latere ontwikkelingsfasen hebben gelijktijdig een impact op je neuro-fysiologische-motorische werking, je identiteitsontwikkeling en je manier van relationele hechting. Dit integratief model hanteert hiervoor verscheidene therapeutische visies en methoden. Tijdens de sessies dienen we gericht in te zoomen op al deze aspecten:

 • Regulatie vanuit het zenuw- en sensomotorisch stelsel.

 • Werken aan je persoonlijkheidsstructuur (identiteit) en  aangepaste overlevingsstijl op alle niveaus (fysiek, mentaal, emotioneel, gedragsmatig, psychomotorisch, relationeel).

 • Contact en fysiek gewaarzijn in het heden herstellen.

 • Zelfempathie, relationele empathie, positieve bekrachtiging en kernkwaliteiten ontwikkelen.

 • Basisbehoeften herkennen en integreren.

 • Actualiseren van veilige relationele verbindingen in het heden.

 • Verankeren in je sociale, maatschappelijke en culturele context.

 • Betekenisgeving over jouw leven en het bestaan herzien.


In deze video (Engelstalig) spreekt grondlegger van Somatic Experiencing, Peter Levine over pendulatie, een belangrijke methode om stapsgewijs van de verlammende vriesmodus (door trauma) weer naar gewenste psycho-fysieke mobiliteit en vrijheid te komen, van contractie  naar expansie.

video >>> click op foto

Prijs

65 euro  (60 tot 80 min)

Mijn praktijk komt niet in aanmerking voor terugbetaling via de mutualiteit. Indien de gangbare prijs binnen een langdurig traject door een specifieke economische reden moeilijk is dan kan je mij daarover aanspreken.

Boekingprocedure

  Vermeld bij contact dat je een traumatherapie sessie wenst.
  We maken een afspraak voor een eerste oriënterend gesprek waarin ik verder luister naar je beweegreden, je hulpvraag en waar we praktische afspraken maken voor het verloop van de therapie.